Vitajte v eshope ironman4x4.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

     Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je IRONMAN4X4 CEE, s.r.o. IČO: 35 780 606 so sídlom Vyšehradská 7 / A, 851 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom OS BA I, oddiel Sro, vložka 21003 / B (ďalej len: "správca").

 1. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa:               Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava ,

e-mail:                ironman4x4@ironman4x4.sk

telefon:              0911 107 780

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden resp. viacero špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy..

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (zvlášť pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (osobitne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • plnene právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných správ a robenie ďalších marketingových aktivít..
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchovává osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu..
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, (GLS, Zásielkovňa, SDS, Schenker, GlobalPayments, Paypal),
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet, S3Money) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby (Google Analytics, Facebook).
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.       

 

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • spoločnosť (Google Analytics, Facebook).
 • prípadně další poskytovateľ spracovateľských softwarov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správce nevyužíva.

  

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenesitelnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podat sťažnosť na Úřade pre ochranu osobných údajov v prípade, že se domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne se obrátiť na súd.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslami, šifrovaním, antivírovým SW, zálohami
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmenit. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novou verziu týchto podmienek na Vašu e-mailovú adresu, kterú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.11.2020.